w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

نمونه ي جزوه هاي درس شيمي

 

دانشمندان و مدل هاي اتمي

ساختار اتم و آرايش الكتروني

انرژي يونش

جدول تناوبي عنصرها

كاتيون ها و آنيون هاي معروف

نام گذاري و فرمول نويسي تركيب هاي شيميايي

پيوندهاي شيميايي

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved