w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

كاتيون ها و آنيون هاي معروف

 

نماد، نام و ميزان بار آنيون ها و كاتيون هاي معروف را حتما حفظ كنيد!

 

آنيون

نام

كاتيون

نام

H-

هيدريد

Li+

ليتيوم

F-

فلوئوريد

Na+

سديوم

Cl-

كلريد

K+

پتاسيوم

Br-

بروميد

Mg2+

منيزيوم

I-

يديد

Ca2+

كلسيوم

O2-

اكسيد

Cr2+

كروم II

O22-

پراكسيد

Cr3+

كروم III

S2-

سولفيد

Fe2+

آهن II

N3-

نيتريد

Fe3+

آهن III

P3-

فسفيد

Co2+

كبالت II

OH -

هيدروكسيد

Co3+

كبالت III

CN-

سيانيد

Mn2+

منگنز II

NO2-

نيتريت

Mn3+

منگنز III

NO3-

نيترات

Cu+

مس I

CO32-

كربنات

Cu2+

مس II

SO32-

سولفيت

Hg+ يا Hg22+

جيوه I

SO42-

سولفات

Hg2+

جيوه II

ClO-

هيپوكلريت

Ag+

نقره

ClO2-

كلريت

Zn2+

روي

ClO3-

كلرات

Al3+

آلومينيوم

ClO4-

پركلرات

Sn2+

قلع II

PO43-

فسفات

Sn4+

قلع IV

MnO42-

منگنات

Pb2+

سرب II

MnO4-

پرمنگنات

Pb4+

سرب IV

CrO42-

كرومات

H+

هيدروژن

Cr2O72-

دي كرومات

NH4+

آمونيوم

HCO3-

هيدروژن كربنات

 

 

HSO3-

هيدروژن سولفيت

 

 

HSO4-

هيدروژن سولفات

 

 

H2PO4-

دي هيدروژن فسفات

 

 

HPO42-

هيدروژن فسفات

 

 

HCOO-

متانوئات (فورمات)

 

 

CH3COO-

اتانوئات (استات)

 

 

 

 

بازگشت به صفحه ي قبل

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved