w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

نام گذاري و فرمول نويسي تركيب هاي شيميايي

 

 

نام گذاري و فرمول نويسي تركيب هاي شيميايي

 

 

عنصرهاي شيميايي را مي توان به دو دسته ي فلزها و نافلزها تقسيم نمود. فلزها، داراي ويژگي هايي مانند چكش خواري، رسانايي الكتريكي و گرمايي، چگالي زياد، جلا پذيري و مي باشند ولي نا فلزها چنين ويژگي هايي را ندارند.

 

برخي فلزهاي معروف:

 

Li ليتيم، Na سديم، K پتاسيم، Mg منيزيم، Ca كلسيم، Cr كروم، Mn منگنز، Fe آهن، Coكبالت، Ni نيكل، Pt پلاتين، Cu مس، Ag نقره، Au طلا، Zn روي، Hg جيوه، Al آلومينيم، Sn قلع، Pb سرب و...

 

برخي نافلزهاي معروف:

 

H هيدروژن،B بور، C كربن، Si سيليسيم، N نيتروژن،P فسفر،O اكسيژن، S گوگرد،F فلوئور، Cl كلر، Br برم، I يد و

 

يون:

 

يون به ذره هاي باردار گفته مي شود. اتم يا مولكولي كه الكترون از دست بدهد، به يون مثبت (كاتيون) تبديل مي شود.

اتم يا مولكولي كه الكترون بگيرد، به يون منفـي (آنيـون) تبديل مي شود.

 

نكته:

 

معمولا فلزها ميل زيادي به از دست دادن الكترون و تبديل شدن به كاتيون(+) دارند ولي اغلب نافلزها ميل زيادي به گرفتن الكترون دارند و به آنيون(-) تبديل مي شوند. هيدروژن با آنكه نافلز است مي تواند مانند فلزها، با از دست دادن يك الكترون، به كاتيون H+ تبديل شود.

هم چنين تركيبي از دو نافلز نيتروژن و هيدروژن به صورت NH4+ وجود دارد كه شبيه يك كاتيون فلزي يك ظرفيتي است و نام آن، آمونيوم مي باشد.

 

انواع تركيب ها و روش نام گذاري آن ها:

 

بطور كلي مي توان تركيب هاي شيميايي را (از نظر نام گذاري) به 5 دسته ي زير تقسيم نمود :

1 ـ نمك ها

2 ـ بازها

3 ـ اسيدها

4 ـ اكسيدها

5 ـ تركيب نافلز با نافلز

 

1ـ نمك ها

 

نمك ها از 2 بخش كاتيون و آنيون تشكيل مي شوند و در فرمول آن ها، كاتيون (+) در سمت چپ و آنيون (- ) در سمت راست نوشته مي شود.

مثال : از كنار هم قرار گرفتن يك كاتيون سديم (Na+) و يك آنيون كلريد (Cl-)، نمك NaCl حاصل مي شود.

 

توجه:

 

در نمك ها، كاتيون مورد نظر نبايد هيدروژن H+ و آنيون مورد نظر نبايد اكسيد O2- و هيدروكسيد OH- باشد.

هم چنين در نمك ها ، تعداد كاتيون ها و تعداد آنيون ها بايد طوري انتخاب شوند كه كاملاً (ازنظر باري) يكديگر را خنثي كنند.

 

مثال:

 

براي خنثي شدن يك كاتيون كلسيم Ca2+، نياز به 2 تا آنيون كلريد Cl- مي باشد، تا نمك CaCl2 حاصل گردد.

 

مثال:

 

براي آن كه بتوانيم كاتيون منيزيم Mg2+ را در كنار آنيون نيتريد N3- قرار دهيم، بايد 3 تا كاتيون Mg2+ و 2 تا آنيون N3- انتخاب كنيم تا ميزان بار مثبت آنها با ميزان بار منفي آنها برابر شود (يعني 6 تا بار مثبت در مقابل 6 تا بار منفي قرار گيرد تا كاملاً يكديگر را خنثي كنند): Mg3N2 .

 

روش نام گذاري نمك ها:

 

ابتدا نام كاتيون و سپس نام آنيون را مي آوريم.

مثال : نام NaCl سديم كلريد و نام CaCl2 كلسيم كلريد و نام Mg3N2 منيزيم نيتريد مي باشد.

تمرين:

 

نام نمك هاي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

 

CaSO4

 

LiCl

 

Na2SO4

 

FeCl3

 

KClO

 

K2Cr2O7

 

CuS

 

Zn(NO3)2

 

Ag2SO4

 

AlPO4

 

NaHSO3

 

Ca(HCO3)2

 

HgCl2

 

SnCl4

 

PbSO4

 

NH4NO3

 

تمرين:

 

فرمول شيميايي نمك هاي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

ليتيم فلوئوريد

 

كلسيم يديد

 

سديم سولفيد

 

پتاسيم نيترات

 

آهن II سولفات

 

آهن III سولفات

 

مس I كلريد

 

مس II كلريد

 

پتاسيم كلرات

 

سديم پركلرات

 

كلسيم كربنات

 

نقره نيترات

 

پتاسيم پرمنگنات

 

كلسيم هيدريد

 

آمونيوم كلريد

 

آمونيوم سولفات

 

 

2ـ بازها

 

بازها نيز از 2 بخش كاتيون و آنيون تشكيل مي شوند و در فرمول آن ها ، كاتيون (+) در سمت چپ و آنيون (-) كه هميشه در بازها بصورت (OH-) هيدروكسيد است، در سمت راست نوشته مي شود.

 

توجه:

 

در بازها، كاتيون مورد نظر، نبايد كاتيون هيدروژن H+ باشد.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون سديم (Na+) و آنيون هيدروكسيد ((OH-، باز NaOH حاصل مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون منيزيم (Mg2+) و آنيون هيدروكسيد (OH-)، باز Mg(OH)2 حاصل مي شود.

 

روش نام گذاري بازها:

 

ابتدا نام كاتيون و سپس كلمه ي هيدروكسيد را مي آوريم.

مثال : نام NaOH سديم هيدروكسيد و نام Mg(OH)2 منيزيم هيدروكسيد مي باشد.

 

تمرين:

 

نام بازهاي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

 

Cu(OH)2

 

NH4OH

 

KOH

 

Fe(OH)3

 

Al(OH)3

 

Hg(OH)2

 

Pb(OH)2

 

Zn(OH)2

 

تمرين:

 

فرمول شيميايي بازهاي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

ليتيم هيدروكسيد

 

كلسيم هيدروكسيد

 

سديم هيدروكسيد

 

نقره هيدروكسيد

 

منگنزIIهيدروكسيد

 

كرومIIIهيدروكسيد

 

منيزيم هيدروكسيد

 

آمونيوم هيدروكسيد

 

 

3ـ اسيدها

 

اسيدها از كنار هم قرار گرفتن يك كاتيون هيدروژن H+ و يك آنيون (-) حاصل مي شوند.

 

توجه:

 

در اسيدها ، آنيون نبايد H-، OH-، O2-، N3-، P3-، C4- باشد.

اسيدها را نمي توان تركيبات يوني دانست، زيرا كاتيون و آنيون در آن ها به صورت مجزا وجود ندارد و فقط در آب (يا حلال هاي مناسب ديگر) مي توانند به صورت يوني تفكيك شوند و كاتيون H+ در محلول توليد كنند.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون هيدروژن (H+) و آنيون كلريد (Cl-)، اسيد HCl حاصل مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون هيدروژن (H+) و آنيون نيتريت (NO2-)، اسيد HNO2 حاصل مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون هيدروژن (H+) و آنيون كربنات (CO32-)، اسيد H2CO3 حاصل مي شود.

 

روش نام گذاري اسيدها:

 

اگر نام آنيون آن به يد ختم شده باشد:

1) هيدرو 2) نام آنيون بدون يد 3) پسوند يك 4) اسيد

 

اگر نام آنيون آن به يت ختم شده باشد:

1) نام آنيون بدون يت 2) پسوند و 3) اسيد

 

اگر نام آنيون آن به ا ت ختم شده باشد:

1) نام آنيون بدون ا ت 2) پسوند يك 3) اسيد

 

مثال:

 

نام HCl هيدرو كلريك اسيد و نام HNO2 نيترو اسيد و نام H2CO3 كربنيك اسيد مي باشد.

 

توجه:

 

اگر نام آنيون مربوطه سولفيت يا سولفات باشد و بخواهيم يت يا ا ت را از آن حذف كنيم ، باقي مانده را بايد به صورت سولفور بنويسيم ( نه به صورت سولف ). اگر نام آنيون مربوطه فسفيت يا فسفات باشد و بخواهيم يت يا ا ت را از آن حذف كنيم، باقي مانده را بايد به صورت فسفر بنويسيم ( نه به صورت فسف ).

 

تمرين:

 

نام اسيدهاي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

 

HBr

 

H2S

 

H2SO4

 

HClO2

 

HClO4

 

H2SO3

 

H3PO4

 

HF

 

تمرين:

 

فرمول شيميايي اسيدهاي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

هيدروفلوئوريك اسيد

 

هيدرو يديك اسيد

 

هيدروسولفوريك اسيد

 

هيپو كلرو اسيد

 

كلريك اسيد

 

سولفورو اسيد

 

نيتريك اسيد

 

فسفريك اسيد

 

 

4 ـ اكسيدها

 

بطور كلي مي توان اكسيدها را به 2 دسته ي اكسيدهاي فلزي و اكسيدهاي نا فلزي تقسيم نمود.

 

آ) اكسيدهاي فلزي

 

اكسيدهاي فلزي نيز از 2 بخش كاتيون و آنيون تشكيل مي شوند و در فرمول آن ها، كاتيون (+) در سمت چپ و آنيون (-) كه هميشه در اكسيدهاي فلزي بصورت اكسيد O2- مي باشد در سمت راست نوشته مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون سديم (Na+) و آنيون اكسيد ( (O2- ، اكسيد فلزي Na2O حاصل مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن كاتيون منيزيم (Mg2+) و آنيون اكسيد ((O2- ، اكسيد فلزي MgO حاصل مي شود.

 

روش نام گذاري اكسيدهاي فلزي:

 

ابتدا نام كاتيون و سپس كلمه ي اكسيد را مي آوريم.

 

مثال:

 

نام Na2O سديم اكسيد و نام MgO منيزيم اكسيد مي باشد.

 

تمرين:

 

نام اكسيدهاي فلزي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

 

Li2O

 

CaO

 

Al2O3

 

CuO

 

Fe2O3

 

PbO2

 

K2O

 

CrO3

 

تمرين:

 

فرمول شيميايي اكسيدهاي فلزي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

كبالت III اكسيد

 

كلسيم اكسيد

 

منگنز IV اكسيد

 

مس I اكسيد

 

آلومينيم اكسيد

 

نقره اكسيد

 

روي اكسيد

 

جيوه II اكسيد

 

 

ب) اكسيدهاي نافلزي

 

بر خلاف تركيبات قبلي، اكسيد هاي نافلزي از كاتيون و آنيون تشكيل نمي شوند، بلكه از دو بخش نافلز و اكسيژن تشكيل مي گردند.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن نافلز كربن و عنصر اكسيژن، اكسيدهاي نافلزي CO و CO2 حاصل مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن نافلز گوگرد و عنصر اكسيژن، اكسيدهاي نافلزي SO2 و SO3 حاصل مي شود.

 

روش نام گذاري اكسيدهاي نافلزي:

1) تعداد نافلز با اعداد يوناني (به جز حالت منو)

2) نام نافلز

3) تعداد اكسيژن با اعداد يوناني

4) كلمه ي اكسيد

 

اعداد يوناني:

منو (يك)، دي (دو)، تري (سه)، تترا (چهار)، پنتا (پنج)، هگزا (شش)، هپتا (هفت)

 

مثال:

 

نام CO كربن منو اكسيد و نام CO2 كربن دي اكسيد و نام SO2 گوگرد دي اكسيد و نام SO3 گوگرد تري اكسيد مي باشد.

 

تمرين:

 

نام اكسيدهاي نافلزي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

 

NO

 

NO2

 

N2O

 

N2O3

 

N2O4

 

N2O5

 

SiO2

 

Cl2O7

 

تمرين:

 

فرمول شيميايي اكسيدهاي نافلزي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

دي نيتروژن تري اكسيد

 

كربن منو اكسيد

 

گوگرد دي اكسيد

 

دي كلر هپتا اكسيد

 

كربن دي اكسيد

 

گوگرد تري اكسيد

 

دي نيتروژن تترا اكسيد

 

نيتروژن دي اكسيد

 

 

5 ـ تركيب نافلز با نافلز

 

اين تركيبات نيز از كاتيون و آنيون تشكيل نمي شوند، بلكه از كنار هم قرار گرفتن عناصر نافلزي، حاصل مي گردند.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن نافلز كربن و نافلز كلر، تركيب CCl4 حاصل مي شود.

 

مثال:

 

از كنار هم قرار گرفتن نافلز سيليسيم و نافلز فلوئور، تركيب SiF4 حاصل مي شود.

 

روش نام گذاري تركيبات نافلز با نافلز:

1) تعداد نافلز سمت چپي با اعداد يوناني (به جز حالت منو)

2) نام نافلز سمت چپي

3) تعداد نافلز سمت راستي با اعداد يوناني

4) نام نافلز سمت راستي + پسوند يد

 

مثال:

 

نام CCl4 كربن تترا كلريد و نام SiF4 سيليسيم تترا فلوئوريد مي باشد.

 

تمرين:

 

نام تركيبات نافلزي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

 

NF3

 

S2Cl2

 

OF2

 

IF3

 

IF7

 

SF4

 

PCl5

 

CS2

 

تمرين:

 

فرمول شيميايي تركيبات نافلزي زير را بنويسيد.

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

نيتروژن تري كلريد

 

كربن تترا كلريد

 

گوگردهگزافلوئوريد

 

كلر تري فلوئوريد

 

فسفر پنتا برميد

 

سيليسيم تترا كلريد

 

گوگرد دي كلريد

 

يد پنتا فلوئوريد

 

 

نكته:

برخي تركيبات، نام هاي متداولي دارند كه بايد آنها را حفظ نمود:

 

نام

فرمول شيميايي

نام

فرمول شيميايي

آب

H2O

آمونياك

NH3

هيدروژن پراكسيد

(آب اكسيژنه)

H2O2

فسفين

PH3

سيلان

SiH4

سنگ آهك (مرمر)

CaCO3

آهك زنده

CaO

آب آهك

Ca(OH)2

منيزي

MgO

آلومينا

Al2O3

بوكسيت

Al2O3.H2O

كريوليت

Na3AlF6

كات كبود

CuSO4.5H2O

زاج سبز

FeSO4.6H2O

گاز كربنيك

CO2

سيليس

SiO2

هماتيت

Fe2O3

مگنتيت

Fe3O4

نمك قليا

Na2CO3

نشادر

NH4Cl

نمك خوراكي

(نمك طعام)

NaCl

سديم بي كربنات

(جوش شيرين)

NaHCO3

جوهر گوگرد

H2SO4

جوهر نمك

HCl

سود (سوز آور)

NaOH

پتاس

KOH

اوزون

O3

اوكتان (بنزين)

C8H18

متان

CH4

اتان

C2H6

بنزن

C6H6

نفتالن

C10H8

تولوئن

C6H5CH3 (C7H8)

فنول

C6H5OH

متيل الكل

(الكل چوب)

CH3OH

اتيل الكل

(الكل معمولي يا الكل ميوه)

C2H5OH

فرمالدهيد

HCHO

استالدهيد

CH3CHO

استيك اسيد

(جوهر سركه)

CH3COOH

فرميك اسيد

(جوهر مورچه)

HCOOH

اگزاليك اسيد

(COOH)2

(H2C2O4)

بنزوئيك اسيد

C6H5COOH

اتيلن گليكول

(ضد يخ)

CH2OH-

CH2OH

گليسرين

(گليسرول)

CH2OH-

CHOH-

CH2OH

گلوكوز

C6H12O6

ساكاروز (شكر)

C12H22O11

 

 

فرشاد مشرقي

 

 

بازگشت به صفحه ي قبل

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved