w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

نمونه ي تست شيمي پيش دانشگاهي

 

 

نمونه ي تست شيمي پيش دانشگاهي

 

 

1- واكنش هاي بسياري وجود دارد كه . . . . . . امكان وقوع آن را پيش بيني مي كند اما از ديد . . . . . . راه مناسبي براي وقوع آن ها وجود ندارد.

1) سينتيك ـ ترموديناميك

2) ترموديناميك ـ ترموديناميك

3) سينتيك ـ سينتيك

4) ترموديناميك ـ سينتيك

 

2- كدام واكنش آهسته تر است؟

1) سوختن بنزين

2) تجزيه ي سلولوز

3) زنگ زدن آهن

4) فلز سديم با گاز كلر

 

3- در واكنش A→B با گذشت زمان، سرعت متوسط مصرف A و سرعت متوسط توليد B، به ترتيب چه تغييري مي كنند؟

1) افزايش ـ افزايش

2) كاهش ـ كاهش

3) افزايش ـ كاهش

4) كاهش ـ افزايش

 

4- اگر در واكنش 2A + 3B → C در مدت 2 دقيقه مقدار B از 7.2 مول به 3.6 مول برسد، سرعت متوسط توليد C بر حسب مول بر ثانيه كدام است؟

1) 0.01

2) 0.02

3) 0.03

4) 0.04

 

5- كدام واكنش سريع تر است؟

1) آهن با آب

2) منيزيم با آب

3) سديم با آب

4) ليتيم با آب

 

6- مجاورت يك ..... با يك ..... شرايط مناسب براي وقوع واكنش را فراهم نمي آورد، زيرا مجاورت واكنش دهنده هاي ياد شده تنها به ..... وابسته است.

1) گاز ـ جامد ـ مرز ميان دو فاز

2) گاز ـ گاز ـ اندازه ي ذرات آن ها

3) گاز ـ گاز ـ مرز ميان دو فاز

4) گاز ـ جامد ـ اندازه ي ذرات آن ها

 

7- در جدول زير اطلاعاتي درباره ي واكنش A(g) + 2C(g) → 2B(g) در دماي ثابت، داده شده است:

شماره ي

آزمايش

[A]

(مول بر ليتر)

[C]

(مول بر ليتر)

سرعت

(مول بر ليتر بر ثانيه)

1

0.02

0.02

0.000112

2

0.04

0.02

0.000448

3

0.02

0.04

0.000224

 

 

 

 

 

 

 

رابطه ي قانون سرعت براي اين واكنش كدام است؟

 

1) k [A]2 . [B] = R

2) k [A]2 . [C] = R

3) k [A] . [B] = R

4) k [A] . [C]2 = R

 

8- كدام عامل بر سرعت واكنش ها اثر ندارد ؟

1) نوع واكنش دهنده ها

2) غلظت واكنش دهنده ها

3) خرد كردن واكنش دهنده هاي جامد

4) ميزان ΔH واكنش

 

9- كدام تجربه، بيان گر اثر دما بر سرعت واكنش ها نيست؟

1) پختن غذا در گرماي اجاق

2) نگاه داري مواد غذايي در يخچال

3) سوختن الياف آهن در ارلن محتوي O2 خالص

4) واكنش فلز منيزيم در آب سرد

 

10- كدام عبارت در مورد نظريه هاي برخورد و حالت گذار در سينتيك شيميايي نادرست است؟

1) هر دو نظريه، واكنش هاي شيميايي را در سطح مولكولي بررسي مي كنند.

2) اساس هر دو نظريه، برخورد بين ذره هاي واكنش دهنده است.

3) هر دو نظريه، براي واكنش هاي انجام يافته در فاز محلول، قابل استفاده اند.

4) هر دو نظريه، وجود انرژي فعالسازي را تأييد مي كنند.

 

11- بر طبق نظريه .......... بايد بين ذره هاي واكنش دهنده كه به صورت گوي هاي سخت در نظر گرفته مي شوند، برخورد صورت گيرد و سرعت واكنش به .......... ذره هاي واكنش دهنده (در واحد حجم و در واحد زمان) بستگي دارد.

1) حالت گذار ـ جرم

2) برخورد ـ تعداد

3) حالت گذار ـ تعداد

4) برخورد ـ جرم

 

12- كدام عبارت صحيح است؟

1) بررسي جزء به جزء مراحل انجام شدن يك واكنش يا بررسي فرايند انجام شده در مقياس ماكروسكوپي، سازوكار واكنش ناميده مي شود.

2) واكنش بنيادي واكنشي است يك مرحله اي كه طي آن فراورده از برخورد غير مستقيم واكنش دهنده ها به دست مي آيد.

3) واكنشي كه در آن كاتاليزگر و واكنش دهنده همگي در يك فاز قرار داشته باشند، واكنش كاتاليز شده ي همگن ناميده مي شود.

4) در واكنش هاي بنيادي، ضريب استوكيومتري هر واكنش دهنده، مرتبه ي واكنش نسبت به واكنش دهنده ي ديگر را مشخص مي كند.

 

13- كدام واكنش برگشت ناپذير است؟

1) آب گيري از CoCl2.6H2O(s)

2) SO2(g) با O2(g) و تشكيل SO3(g)

3) N2(g) با H2(g) و تشكيل NH3(g)

4) CH4(g) با O2(g) و تشكيل CO2(g) و H2O(g)

 

14- كدام ماده در واكنش گاز گوگرد دي اكسيد با گاز اكسيژن و تشكيل گاز گوگرد تري اكسيد، نقش كاتاليزگر را دارد؟

1) V2O5(s)

2) SnCl4(s)

3) FeSO4(aq)

4) NO2(g)

 

15- در محفظه اي به حجم L 4.00 و با دماي C436 ، 4.50 مول N2(g) و 3.50 مول H2(g) با هم واكنش مي دهند. پس از برقراري تعادل

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)

1.00 مول NH3(g) در محفظه وجود دارد. در اين دما، ثابت تعادل كدام است؟

1) 0.25

2) 8.00

3) 0.50

4) 32.00

 

16- با توجه به ثابت تعادل واكنش

2NO(g) ↔ N2(g) + O2(g)

كه برابر 2500 مي باشد، چنان چه در محفظه اي به حجم L 0.50 در دماي C2000 مقدار 1.01 مول NO(g) وارد شود، غلظت مولي تعادلي N2(g) كدام است؟

1) 1.00

2) 0.50

3) 5.05

4) 2.02

 

17- در كدام صورت مي توان براي انجام محاسبه هاي كمّي يك واكنش، از اصول استوكيومتري بهره گيري نمود؟

1) وجود مقدار عددي بسيار بزرگ براي ثابت تعادل

2)بالا بودن سرعت واكنش

3) وجود مقدار عددي بسيار كوچك براي ثابت تعادل

4)پايين بودن سرعت واكنش

18- 2.00 مول H2(g) ، 1.00 مول N2(g) و 2.00 مول NH3(g) در محفظه اي به حجم L 1.00 در دماي C500 با هم مخلوط شده اند. با توجه به ثابت تعادل

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)

در اين دما، كه برابر 0.27 مي باشد، كدام يك صحيح است؟

1) مخلوط در حالت تعادل است.

2) تعادل برقرار نيست و براي برقراري تعادل، واكنش در جهت رفت جا به جا مي گردد.

3) در اين سامانه هيچ گاه تعادل برقرار نمي گردد.

4) تعادل برقرار نيست و براي برقراري تعادل، واكنش در جهت برگشت جا به جا مي گردد.

 

19- كدام عامل نمي تواند موجب بر هم زدن تعادل شود؟

1) افزودن كاتاليزگر

2) تغيير دما

3) تغيير فشار

4) تغيير غلظت

 

20- كدام يك در مورد تعادل H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g) در دماي ثابت، درست است؟

1) افزايش فشار موجب جا به جايي تعادل به سمت فراورده مي شود.

2) افزايش فشار موجب جا به جايي تعادل به سمت واكنش دهنده ها مي شود.

3) افزودن I2(g) موجب جا به جايي تعادل به سمت واكنش دهنده ها مي شود.

4) خروج HI(g) موجب جا به جايي تعادل به سمت فراورده مي شود.

 

21- در تعادل زير

(قهوه اي) N2O4(g) ↔ 2NO2(g) (بي رنگ)

(kJ 57.2 + = ΔH)

رنگ مخلوط درون محفظه ي واكنش در .......... پر رنگ تر از رنگ مخلوط درون محفظه ي واكنش در .......... است و كاهش دما موجب افزايش تعداد مولكول هاي .......... مي شود.

1) مخلوط آب و يخ ـ آب گرم ـ NO2(g)

2) آب گرم ـ مخلوط آب و يخ ـ NO2(g)

3) مخلوط آب و يخ ـ آب گرم ـ N2O4(g)

4) آب گرم ـ مخلوط آب و يخ ـ N2O4(g)

 

22- با توجه به داده هاي جدول زير، تعادل 2B(g) ↔ A(g) ، يك واكنش .......... است:

دما (C)

[A] تعادلي

[B] تعادلي

K

200

0.72

0.25

11.25

300

0.76

0.17

26.29

400

0.84

0.01

8400

1) برگشت ناپذير

2) تعادلي ناهمگن

3) گرماگير

4) گرماده

 

23- افزودن كاتاليزگر در فرايند هابر موجب كدام پديده مي گردد؟

1) مايع شدن و خروج آمونياك از محيط واكنش

2) تشكيل سريع تر آمونياك در دماهاي به نسبت كم تر

3) توليد آمونياك به مقدار كم تر و ارزان تر

4) جا به جايي تعادل به سمت فراورده ها

 

 

فرشاد مشرقي

 

 

 

بازگشت به صفحه ي قبل

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved