w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

نمونه ي تست شيمي 3

 

 

نمونه ي تست شيمي 3

 

 

1ـ در واكنش گاز هيدروژن با گاز كلر و توليد گاز هيدروژن كلريد، مجموع ضرايب پس از موازنه كدام است؟

1) 4

2) 2

3) 1

4) 3

 

2ـ كدام واكنش تركيبي نيست؟

1) NH3 + HCl → NH4Cl

2)6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

3) CdCO3 → CdO + CO2

4) Na2O + H2O →2NaOH

1022 011/3 مولكول متانCH4 چند گرم است؟ ( 1= H و 12= C)

1) 8

2) 0.8

3) 16

4) 1.6

 

3-10 مول فلز آهن، چند ميلي گرم جرم دارد؟ ( 56 = Fe)

1) 2-10 5.6

2) 4-10 5.6

3) 56

4) 5.6

 

2800 سانتي متر مكعب گاز X ، در شرايط استاندارد 2.25 گرم جرم دارد. جرم مولي ماده X كدام است؟

1) 4.5

2) 9

3) 18

4) 36

 

در 11.2 ليتر گاز گوگرد تري اكسيد SO3 ، در شرايط استاندارد چند اتم اكسيژن به صورت تركيب وجود دارد؟

1)10236.022

2)102312.044

3)10233.011

4)10239.033

 

7ـ از واكنش 13 گرم فلز روي با هيدروكلريك اسيد، چند ليتر گاز هيدروژن (در شرايط استاندارد) حاصل مي‌شود؟ ( 65 = Zn )

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

1) 4.48

2) 22.4

3) 11.2

4) 5.6

 

8ـ با توجه به واكنش زير، براي اكسايش 90 گرم گلوكوز (C6H12O6)، چند ليتر گاز اكسيژن لازم است؟

(چگالي گاز اكسيژن را g.L-1 1.6 در نظر بگيريد.)

( 12 = C ، 1 = H ، 16 = O )

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

1) 30

2) 60

3) 96

4) 16

 

9ـ چند ميلي ليتر محلول پتاسيم هيدروكسيد mol.L-1 0.1 براي واكنش كامل با 0.02 مول سولفوريك اسيد لازم است؟

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

1) 400

2) 100

3) 200

4) 800

 

10ـ و در اثر گرما تجزيه مي شوند و توليد مي كنند.

1) كربنات ها ـ كلرات ها ـ گاز كربن دي اكسيد

2) كلرات ها ـ نيترات ها ـ گاز اكسيژن

3) نيترات ها ـ بي كربنات ها ـ گاز نيتروژن

4) بي كربنات ها ـ كلرات ها ـ گاز كلر

 

11- كدام عبارت نادرست است؟

1) هر جسم در حال حركت داراي انرژي جنبشي است.

2) انرژي گرمايي به حركت ذره هاي تشكيل دهنده ي ماده بستگي دارد.

3) برخي مواد داراي انرژي هستند زيرا ذره هاي سازنده ي ماده پيوسته در حركتند.

4) با جذب گرما، حركت ذره هاي تشكيل دهنده ي ماده تغيير مي كند.

 

12- در مـورد دو ظـرف كـه يـكي داراي mL100 آب C20 و ديگـري داراي mL200 آب C20 است، مي توان نتيجه گرفت كه:

1) ميانگين سرعت حركت مولكول هاي آب در هر دو ظرف با هم برابر است.

2) براي افزايش دماي آب هر دو ظرف تا C50 ، به انرژي يكساني نياز است.

3) ظرفيت گرمايي آب موجود در هر دو ظرف برابر است.

4) ظرفيت گرمايي ويژه ي آب در ظرف دوم بيش تر است.

 

13- چـنان چـه ظـرفيت گـرمايي مـولي گـاز نيتـروژن برابر 28 ژول بر مـول بر درجـه ي سـلسـيوس باشد، براي رسـاندن دماي 20 گرم گـاز نيتـروژن از C25 به C65 ، به چند ژول گرما نياز است؟ (14 = N )

1) 400

2) 800

3)1600

4) 22400

 

14- در كدام گزينه، تمام موارد جزو خواص شدتي سامانه مي باشند؟

1) جرم ـ ظرفيت گرمايي ويژه

2) ظرفيت گرمايي ـ چگالي ـ دما

3) جرم ـ ظرفيت گرمايي ـ جرم مولي

4) دما ـ جرم مولي ـ ظرفيت گرمايي ويژه

 

15- كدام يك نادرست مي باشد؟

1) درمحاسبه ي تغيير انرژي دروني سامانه بايد كار وگرما هردو اندازه گيري شوند.

2) با انبساط يك گاز، محيط روي آن كار انجام مي دهد كه به آن كار انبساطي گويند.

3) كار انبساطي ناشي از تغيير حجم سامانه است.

4) كار زماني انجام مي شود كه نيرويي بتواند جسمي را جا به جا كند.

 

16- چون بيش تر واكنش هاي شيميايي در .......... انجام مي شوند، براي چنين واكنش‌هايي گرماي مبادله شده را با .......... نشان مي دهند و آن را .......... مي نامند.

1) فشار ثابت ـ qV يا ΔE ـ گرماي واكنش

2) حجم ثابت ـ qP يا ΔE ـ گرماي واكنش

3) حجم ثابت ـ qV يا ΔH ـ آنتالپي واكنش

4) فشار ثابت ـ qP يا ΔH ـ آنتالپي واكنش

 

17- در يك واكنش .......... ، گرما .......... مي شود و آنتالپي سامانه .......... مي يابد و علامت آن .......... است.

1) گرماده ـ جذب ـ افزايش ـ مثبت

2) گرماگير ـ جذب ـ كاهش ـ مثبت

3) گرماده ـ آزاد ـ كاهش ـ منفي

4) گرماگير ـ آزاد ـ افزايش ـ منفي

 

18- آنتالپي استاندارد تشكيل متان با تغيير آنتالپي كدام واكنش زير برابر است؟

 

1)C(s) + 2H2(g) → CH4(g) الماس

2) C(s) + 4H(g) → CH4(g)گرافيت

3)C(s) + 2H2(g) → CH4(g) گرافيت

4) C(s) + 4H(g) → CH4(g)الماس

 

19- آنتالپي .......... هميشه از آنتالپي .......... بزرگ تر است زيرا ..........

1) ذوب ـ تبخير ـ ذوب شدن نياز به انرژي بيش تري دارد.

2) تبخير ـ ذوب ـ ذره ها در حالت بخار فاصله ي بيش تري دارند.

3) ذوب ـ تبخير ـ براي ذوب شدن بايد ساختار بلوري ماده از بين برود.

4) تبخير ـ ذوب ـ براي بخار شدن بايد تمام پيوندهاي بين ذره ها گسسته شود.

 

20- كدام عبارت در مورد گرماسنج صحيح است؟

1) گرماسنج ليواني براي اندازه گيري گرماي واكنش در حجم ثابت به كار مي رود.

2) گرماسنج ليواني براي اندازه گيري تغيير انرژي دروني واكنش به كار مي رود.

3) گرماسنج بمبي براي اندازه گيري گرماي واكنش در فشار ثابت به كار مي رود.

4) گرماسنج بمبي براي اندازه گيري گرماي سوختن يك ماده به كار مي رود.

 

21- فرمول شيميايي هيدرازين كدام است؟

1) N2H4

2) NH2

3) NH3

4) N2H2

 

22- با توجه به ΔH واكنش هاي آ و ب، ΔH واكنش پ كدام است؟

 

آـ KJ393.5- = ΔH C(s) + O2(g) → CO2(g)

ب ـ KJ283- = ΔH CO(g) + O2(g) → CO2(g)

پ ـ ? = ΔH C(s) + O2(g) → CO(g)

 

1) 676.5-

2) 110.5+

3) 110.5-

4) 676.5+

 

23- كدام مخلوط گاز آب نام دارد؟

1) N2(g) و H2O(g)

2) CO(g) و H2O(g)

3) CO(g) و H2(g)

4) CO2(g) و H2O(g)

 

24- با توجه به اطلاعات داده شده، گرماي واكنش سوختن اتانول كدام است؟

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)

 

H2O(l)

CO2(g)

C2H5OH(l)

تركيب

286-

393.5-

277.69-

تشكيلΔH KJ.mol-1

 

1) 957.19-

2) 1367.31+

3) 957.19+

4) 1367.31-

 

25- اگر ......... از ماده اي در ......... بسوزد، گرماي واكنش، ......... آن ماده ناميده مي‌شود.

1) يك گرم ـ مقدار كافي هوا ـ آنتالپي سوختن

2) يك مول ـ مقدار كافي اكسيژن خالص ـ آنتالپي سوختن

3) يك گرم ـ مقدار كافي اكسيژن خالص ـ آنتالپي تشكيل

4) يك مول ـ مقدار كافي هوا ـ آنتالپي تشكيل

 

26- با توجه به اطلاعات داده شده، آنتالپي پيوند C = C چند KJ.mol-1 است؟

KJ.mol-1 16- ΔH = C2H4(g) + H2O(g) → C2H5OH(g)

 

C - O

C - C

H - O

C - H

پيوند

335

347

467

415

آنتالپي پيوند KJ.mol-1

 

1) 614+

2) 614-

3) 312+

4) 312-

 

27- واكـنش هـاي شـيميايي كه در آن هـا آنتالـپي .......... از آنتالـپي .......... پايـين تر و به عبارت ديگر ΔH آن ها .......... است، مي توانند خود به خودي باشند.

1) واكنش دهنده ها ـ فراورده ها ـ منفي

2) واكنش دهنده ها ـ فراورده ها ـ مثبت

3) فراورده ها ـ واكنش دهنده ها ـ منفي

4) فراورده ها ـ واكنش دهنده ها ـ مثبت

 

28- در كدام فرايند، آنتروپي افزايش نمي يابد؟

1) ذوب شدن يخ

2) تجزيه ي N2O4 به NO2

3) حل شدن آمونيوم نيترات در آب

4) سوختن گاز هيدروژن و توليد بخار آب

 

29- كدام عبارت نادرست است؟

1) آنتروپي يك ماده ي خالص در صفر C برابر صفر است.

2) ذره هاي ماده، در دماي بالا، انرژي جنبشي بزرگ تر و بي نظمي بيش تري دارند.

3) اگر در تغييري، انرژي سامانه افزايش يابد، آن تغيير، احتمالاً خود به خودي است.

4) اگر در تغييري، انرژي سامانه كاهش يابد، آن تغيير، احتمالاً خود به خودي است.

 

30- كدام فرايند در دماهاي پايين، خود به خودي است؟

1) 2K(s) + 2H2O(l) → 2KOH(aq) + H2(g)

2)H2O(g) → H2O(l)

3) H2O(s) → H2O(l)

4) 16CO2(g) + 18H2O(g) → 2C8H18(l) + 25O2(g)

 

 

فرشاد مشرقي

 

 

 

بازگشت به صفحه ي قبل

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved