w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

نمونه ي تست شيمي 2

 

 

نمونه ي تست شيمي 2

 

 

1- رابرت بويل در كتاب شيمي دان شكاك كدام توصيه را به دانشمندان، براي مطالعه ي طبيعت مطرح نمود؟

1) مشاهده كردن

2) انديشيدن

3) پژوهش هاي عملي

4) نتيجه گيري كردن

 

2- كدام مورد در لوله ي پرتوي كاتدي وجود ندارد؟

1) الكترود مثبت

2) ولتاژ بالا

3) الكترود منفي

4) فشار بالا

 

3- مطابق مدل اتمي تامسون، الكترون ها درون فضاي كروي ابرگونه اي با بار الكتريكي ..... پراكنده شده اند و جرم اتم به تعداد ..... آن بستگي دارد.

1) منفي ـ الكترون

2) مثبت ـ پروتون

3) منفي ـ پروتون

4) مثبت ـ الكترون

 

4- موزلي در دستگاه توليد كننده ي پرتوي X با قرار دادن .......... هايي كه از فلزهاي مختلف ساخته شده بود، فركانس پرتوهاي X حاصل را اندازه گيري كرد. وي مشاهده كرد كه اين فركانس با افزايش جرم اتم فلز .......... مي يابد.

1) كاتد ـ افزايش

2) آند ـ افزايش

3) كاتد ـ كاهش

4) آند ـ كاهش

 

5- اگر از هر 500 اتم هيدروژن موجود در طبيعت، 497 اتم پروتيم و 2 اتم دوتريم و 1 اتم تريتيم باشد، جرم اتمي ميانگين هيدروژن كدام است؟

1) 1.008

2) 1.000

3) 1.001

4) 1.002

 

6- مطابق مدل اتمي بور براي اتم هيدروژن:

1) انرژي الكترون با فاصله ي آن از هسته رابطه ي عكس دارد.

2) الكترون مي تواند در هر فاصله اي، پيرامون هسته گردش كند.

3) الكترون معمولاً در بالاترين تراز انرژي ممكن قرار دارد.

4) الكترون در حالت برانگيخته ناپايدار است.

 

7- در بخش مرئي طيف نشري خطي حاصل از اتم هاي برانگيخته ي هيدروژن، كدام انتقال الكتروني مربوط به بالاترين طول موج حاصل است؟

1) از 2=n به 1=n

2) از 3=n به 2=n

3) از 7=n به 1=n

4) از 6=n به 2=n

 

8- در اتم عنصر دوازدهم جدول تناوبي، نسبت تعداد الكترون هاي داراي عدد كوانتومي 0 = l به تعداد الكترون هاي داراي عدد كوانتومي 1 = l كدام است؟

1) 0.5

2) 1

3)1.5

4) 2

 

9- كدام يك اصل طرد پائولي نام دارد؟

1) هيچ اوربيتالي در يك اتم نمي تواند بيش از دو الكترون در خود جاي دهد.

2) در دو اتم مختلف هيچ دو الكتروني را نمي توان يافت كه هر چهار عدد كوانتومي آن ها با هم برابر باشند.

3) با افزودن يك به يك بر پروتون هاي هسته و الكترون هاي پيرامون آن، اتم هاي سنگين تر از هيدروژن، به ترتيب افزايش عدد اتمي ساخته مي شوند.

4) در زيرلايه هايي كه بيش از يك اوربيتال هم انرژي دارند، ابتدا تمام اوربيتال ها نيمه پر مي شوند و سپس شروع به كامل شدن مي نمايند.

 

10- كدام يك تعيين كننده ي خواص شيميايي يك عنصر است؟

1) نوترون ها

2) پروتون ها و نوترون ها

3) الكترون هاي ظرفيتي

4) نزديك ترين الكترون ها به هسته

 

11- كدام عبارت درباره ي مندليف نادرست است؟

1) براي نخستين بار به وجود خصلت تناوبي در ميان عنصرها پي برد.

2) براي رعايت تشابه خواص فيزيكي و شيميايي برخي خانه هاي جدول خود را خالي گذاشت.

3) علت بي نظمي هاي موجود در جدول خود را ناشي از خطا در اندازه گيري عدد اتمي مي دانست.

4) در مواردي، ترتيب قرار گرفتن عنصرها را بر حسب افزايش جرم ناديده گرفت.

 

12- در كدام گزينه، عنصرها (به ترتيب از راست به چپ) فلز، نافلز و شبه فلز مي باشند؟

1) هيدروژن، بريليم، آلومينيم

2) بيسموت، فلوئور، آرسنيك

3) آنتيموان، تلوريم، سيليسيم

4) پتاسيم، كلر، سلنيم

 

13- كدام خاصيت فلزهاي قليايي با افزايش عدد اتمي، كاهش مي يابد؟

1) واكنش پذيري

2) شعاع يوني

3) چگالي

4) نقطه ي جوش

 

14- به كدام علت، واكنش پذيري فلزهاي قليايي خاكي از فلزهاي قليايي كم تر است؟

1) فلزهاي قليايي خاكي براي رسيدن به آرايش گاز نجيب، بايد دو الكترون از دست بدهند.

2) فلزهاي قليايي خاكي داراي نقطه ي ذوب بيش تري هستند.

3) فلزهاي قليايي خاكي سخت تر مي باشند.

4) فلزهاي قليايي خاكي با اكسيژن هوا وارد واكنش نمي شوند.

 

15- گاز حاصل از واكنش فلزات قليايي خاكي با محلول غليظ هيدروكلريك اسيد كدام است؟

1) هيدروژن

2) كلر

3) اكسيژن

4) بخار آب

 

16- كدام مورد درباره ي عنصرهاي واسطه داخلي صحيح است؟

1) زير لايه ي d آن ها در حال پر شدن است.

2) واكنش پذيري شيميايي قابل توجهي ندارند.

3) عنصرهاي 58 تا 103 جدول تناوبي را تشكيل مي دهند.

4) همگي داراي خاصيت فلزي مي باشند.

 

17- وجود يك الكترون در اطراف هسته ي اتم هيدروژن كه تنها از يك پروتون تشكيل شده است، سبب مي شود كه اين عنصر:

1) به آساني با بيش تر عنصرها از جمله با اكسيژن واكنش دهد.

2) به لحاظ شيميايي به عنصرهاي ديگر شباهت داشته باشد.

3) در طبيعت به حالت آزاد يافت شود.

4) هيچ تركيب شيميايي پايداري نداشته باشد.

 

18- شعاع وان دروالسي، نصف فاصله ي بين اتمي در .......... است.

1) يك مولكول دو اتمي

2) بلور يك عنصر

3) حالت گازي

4) حالت مايع

 

19- روند تغيير الكترونگاتيوي عنصرها در جدول تناوبي، به روند كدام تغيير زير شباهت دارد؟

1) شعاع اتمي

2) خصلت فلزي

3) انرژي نخستين يونش

4) عدد اتمي

 

20- كدام يك، راهي مناسب براي سنجش ميزان واكنش پذيري اتم ها است؟

1) قاعده ي هوند

2) اصل بناگذاري يا آفبا

3) قاعده ي هشتايي يا اوكتت

4) اصل طرد پائولي

 

21- فرمول شيميايي كدام تركيب زير نادرست است؟

1) آهن III اكسيد : Fe2O3

2) منيزيم برميد : MgBr2

3) سزيم يديد : CsI2

4) آلومينيم نيتريد : AlN

 

22- كدام عبارت نادرست است؟

1) واكنش سديم مذاب و گاز كلر، به شدت گرماده است.

2) پيوند يوني ، بر اثر جاذبه ي ميان يون هايي با بار نا هم نام تشكيل مي شود.

3) به تعداد دورترين يون هاي نا هم نام موجود پيرامون هر يون، عدد كوئورديناسيون آن گويند.

4) در يك تركيب يوني مقدار كل بارهاي مثبت و منفي با هم برابر است.

 

23- به كدام دليل جامد هاي يوني، رساناي الكتريكي نيستند؟

1) يون ها در يك جامد يوني نمي توانند آزادانه حركت كنند.

2) جامد هاي يوني، فاقد ذره هاي باردار مي باشند.

3) ذره هاي يك جامد يوني در جاهاي كاملاً ثابتي قرار دارند و هيچ گونه حركتي ندارند.

4) جامد هاي يوني، فاقد درياي الكتروني غير مستقر مي باشند.

 

24- كدام عبارت درباره ي شبكه ي بلور، صحيح است؟

1) عبارت است از آرايش سه بُعدي و نامنظم اتم ها، مولكول ها يا يون ها در يك بلور.

2) ساختاري است كه بر اثر چيده شدن ذره هاي سازنده ي يك جسم در سه بُعد به وجود مي آيد.

3) شامل لايه هاي بي شماري است كه روي يك ديگر در وضعيت ناپايداري قرار گرفته اند.

4) تشكيل آن، فرايندي گرماگير است.

 

25- انرژي شبكه، مقدار انرژي ..... به هنگام تشكيل ..... جامد يوني از يون هاي ..... سازنده ي آن است.

1) آزاد شده ـ يك گرم ـ جامد

2) لازم ـ يك مول ـ گازي

3) آزاد شده ـ يك مول ـ گازي

4) لازم ـ يك گرم ـ جامد

 

26- كدام تركيب، نقطه ي ذوب بالاتري دارد؟

1) KF

2) KBr

3) KI

4) KCl

 

27- كدام فرمول شيميايي براي آمونيوم كربنات صحيح است؟

1) NH4(CO3)2

2) NH4CO3

3) (NH4)3(CO3)2

4) (NH4)2CO3

 

28- از حرارت دادن g 10 كات كبود ( مس II سولفات پنج آبه)، چند گرم نمك بي آب باقي مي ماند؟

(جرم مولي ها: 64 = Cu ، 32 = S ، 16 = O ، 1 = H )

1) 6.4

2) 3.2

3) 12.8

4) 1.6

 

29- پيوند كووالانسي هنگامي تشكيل مي شود كه:

1) يون ها به تعداد برابر، الكترون به اشتراك بگذارند.

2) از يك اتم به اتم ديگر، الكترون انتقال يابد.

3) از يك يون به يون ديگر ، الكترون انتقال يابد.

4) اتم ها به تعداد برابر، الكترون به اشتراك بگذارند.

 

30- كدام عبارت نادرست است؟

1) در بلور سديم كلريد، شبكه ي به هم پيوسته اي از يون ها وجود دارد.

2) در يُد، ذره هاي سازنده ي بلور، مولكول هاي بدون بار و مستقل I2 هستند.

3) در هنگام تشكيل پيوند كووالانسي، اثر نيروهاي جاذبه اي كم تر از نيروهاي دافعه اي است.

4) پيوند كووالانسي نتيجه ي تأثير نيروهاي جاذبه اي و دافعه اي بر يك ديگر است.

 

31- با اتصال دو اتم با الكترونگاتيوي متفاوت، يك پيوند ..... به وجود مي آيد، به طوري كه قطب ..... اين پيوند را اتم داراي الكترونگاتيوي ..... تشكيل مي دهد.

1) كووالانسي قطبي ـ منفي ـ بيش تر

2) كووالانسي ناقطبي ـ مثبت ـ كم تر

3) كووالانسي قطبي ـ مثبت ـ بيش تر

4) كووالانسي ناقطبي ـ منفي ـ كم تر

 

32- به طور كلي تفاوت الكترونگاتيوي دو اتم در يك پيوند يوني، كدام است؟

1) بزرگ تر از 1.7

2) كم تر از 0.4

3) بين 0.4 تا 0.7

4) صفر

 

 

فرشاد مشرقي

 

 

 

بازگشت به صفحه ي قبل

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved