w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

نمونه ي آزمون تشريحي شيمي پيش دانشگاهي

 

 

نمونه ي آزمون تشريحي شيمي پيش دانشگاهي

 

رديف

سؤالات

نمره

1

با استفاده از كلمات مناسب (سينتيك شيميايي ـ ترموديناميك شيميايي)، عبارت زير را كامل كنيد:

واكنش هاي بسياري وجود دارد كه . . . . . . . . امكان وقوع آن را پيش بيني مي كند، اما از ديد . . . . . . . راه مناسبي براي وقوع آن ها وجود ندارد.

1.5

2

در واكنش 2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g) در صورتي كه سرعت متوسط توليد گاز NO برابر 2-10 2 مول بر ليتر بر ثانيه باشد، سرعت متوسط توليد گاز O2 را حساب كنيد.

1.5

3

واكنش گاز اوزون با گاز نيتروژن مونوكسيد را در نظر بگيريد:

O3(g) + NO(g) → O2(g) + NO2(g)

بر طبق نظريه ي برخورد، براي انجام اين واكنش بايد بين O3(g) و NO(g) برخوردي صورت گيرد. با رسم شكل اين برخورد مناسب را نشان دهيد.

1.5

4

Ni

 
آ) چهار مرحله ي اصلي در فرايند هيدروژن دار شدن كاتاليز شده ي اِتِن را به صورت خلاصه شرح دهيد.

H2C=CH2(g) + H2(g) H3C-CH3(g)

ب) اين واكنش، كاتاليز شده ي همگن است يا كاتاليز شده ي ناهمگن؟ چرا؟

1.5

5

سازوكار دو مرحله اي زير را در نظر بگيريد:

NO2(g) + NO2(g) → NO(g) + NO3(g)

NO3(g) + CO(g) → NO2(g) + CO2(g)

آ) معادله ي واكنش كلي را بنويسيد.

ب) كدام ماده نقش كاتاليزگر را دارد؟ چرا؟

پ) كدام ماده نقش تركيب واسطه را دارد؟ چرا؟

ت) اين واكنش يك واكنش كاتاليز شده ي همگن است يا ناهمگن؟ چرا؟

1.5

6

واكنش تشكيل نيتروژن مونوكسيد را در نظر بگيريد. ثابت تعادل اين واكنش در دماي اتاق، برابر 30- 10 1 است:

2NO(g) N2(g) + O2(g)

آ) اين واكنش يك تعادل همگن است يا نا همگن؟ چرا؟

ب) عبارت ثابت تعادل را براي اين واكنش بنويسيد.

پ) ثابت تعادل را براي

NO(g) N2(g) + O2(g)

حساب كنيد.

1.5

7

0.5 مول گاز N2O4 را در محفظه اي به حجم 5 ليتر وارد مي كنيم تا تعادل

N2O4(g) ↔ 2NO2(g) برقرار شود. اگر در هنگام تعادل 0.4 مول گاز NO2 در ظرف موجود باشد، ثابت تعادل را حساب كنيد.

1.5

8

در دماي 467 درجه ي سلسيوس ثابت تعادل

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)

برابر 0.5 است. در كدام حالت داده شده، مخلوط در تعادل است؟ چرا؟

آ) [NH3] = 0.6 و [H2] = 2 و [N2] = 0.6

ب) [NH3] = 4 و [H2] = 2 و [N2] = 4

1.5

9

اثر هر يك از تغييرهاي زير را بر تعادل

PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)

مشخص كنيد: (ΔH > 0)

آ) افزودن Cl2(g)

ب) خارج كردن PCl3(g)

پ) كاهش دما

ت) كاهش حجم

1.5

10

آ) دو مورد از كاربردهاي آمونياك در صنعت را بنويسيد.

ب) چرا در فرايند هابر، براي توليد آمونياك بيش تر، از كاهش دما استفاده نمي شود؟

1.5

 

جمع

15

 

 

فرشاد مشرقي

 

 

 

بازگشت به صفحه ي قبل

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved