w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

روش مطالعه ي درس شيمي براي كنكور

 

 

شيمي در كنكور

 

 

1ـ هميشه درس شيمي، بي سر و صدا و فريب كارانه، رتبه ها را بالا و پايين مي كند. اغلب داوطلباني كه بار دوم در كنكور شركت مي كنند به خوبي به اين نكته پي برده اند كه بالا بودن نمره درس شيمي، تأثير بسيار زيادي در رتبه ي آنان داشته ولي متأسفانه با اين كه درس شيمي در گروه تجربي بعد از درس زيست شناسي و در گروه رياضي فيزيك، بعد از دروس رياضي و فيزيك، مهم ترين درس اختصاصي محسوب مي شود اغلب داوطلباني كه براي نخستين بار در كنكور شركت مي كنند، به اين درس كم تر توجه دارند و اين خود باعث شده است كه اقليتي از داوطلبان كه تسلط كافي بر اين درس پيدا كرده اند، به آساني و بدون فشار زياد روي دروس تخصصي ديگر كه فراگيري آنها به مراتب سخت تر از درس شيمي است، از رتبه هاي قابل توجهي برخوردار شوند و بسياري را متعجب كنند.

شايد باور كردن آن سخت باشد كه داوطلبي با 65 درصد رياضي، 90 درصد فيزيك و 20 درصد شيمي در گروه رياضي فيزيك، نتواند در رشته ي دلخواه اش قبول شود، در حالي كه اگر همان داوطلب، درصدهايش به صورت 55 درصد رياضي ، 65 درصد فيزيك و 70 درصد شيمي بود، مي توانست به راحتي در همان رشته ي مورد نظرش، وارد دانشگاه گردد.

 

2ـ با كمي دقت در تست هاي شيمي نظام جديد (تا كنكور 1383) ملاحظه مي شود كه تغييرات اندكي در سر فصل هاي درس شيمي ، نسبت به نظام قديم رخ داده بوده كه در نتيجه داوطلب مي توانسته با بسياري از تست هاي موجود از نظام قديم و هم چنين تست هاي طراحي شده در سال هاي اخير به يك مجموعه كامل از نكته ها دست يابد.

البته بايد به اين نكته توجه نمود كه در تست هاي جديد تر، بيش تر به مفاهيم، پرداخته شده و بر خلاف سال هاي گذشته كه بيش تر بر نكات حفظي و زير نويس ها تأكيد مي شد، در دو سه سال اخير، بيش تر بر مفاهيم كلي و شكل ها و تصاوير كتاب هاي درسي تأكيد گرديده و تست ها، ديگر مثل گذشته فقط با استفاده از يك فرمول طلايي قابل پاسخ گويي نبوده و داوطلب بايد به ويژه به تمرينات داخل متن و آخر هر فصل توجه بيش تري نمايد.

 

3ـ تغييرات كتاب هاي شيمي (از سال 1383) و در نتيجه تغيير منابع طرح سؤال (از كنكور 1384) از ديگر رخداد هاي مهم براي داوطلبان جديد است و لذا بايد در مورد استفاده از مجموعه تست هاي سال هاي قبل از 1383، احتياط بيش تري نمود.

به عنوان مثال، بخش عمده أي از شيمي آلي حذف شده، كه درنتيجه منابع تست موجود از اين بخش شيمي، ديگر قابل استفاده نمي باشند. از طرف ديگر، مباحث جديدي چون استوكيومتري، اعداد كوانتمي، ترموديناميك و فاقد منابع كاملي از تست هاي كنكورهاي گذشته اند و بنابر اين داوطلب بايد از منابع تأليفي مناسب كه شامل تست هاي استاندارد در مباحث فوق باشد استفاده نمايد.

 

4ـ با وجود آن كه اغلب داوطلبان فقط از طريق بررسي تست هاي كنكور در يك سال خاص، به اين نتيجه مي رسند كه از برخي مباحث اصلاً تست طراحي نمي شود يا مثلاً مسأله هاي عددي چنداني در كنكور نبايد به چشم بخورد، بر عكس بايد اين نكته را متذكر شد كه از مطالبي مانند بحث ساختار اتم، ايزوتوپ ها، استوكيومتري، غلظت ها، ترموديناميك، سينتيك، ثابت تعادل، pH، الكتروشيمي و ممكن است مسائل متعددي مطرح شود و نبايد به تصور اين كه در كنكور يكي از سال ها، مسائل كم تري مطرح شده يا اصلاً مطرح نشده، نتيجه گرفت كه در كنكور بعدي هم بايد اين طور باشد.

 

5ـ يكي ديگر از مشكلات داوطلبان در كنكور، تشخيص بحث هاي حذف شده از كتب شيمي مي باشد. البته در صفحات اوليه ي كتاب هاي جديد شيمي صريحاً ذكر شده كه مطالبي تحت عنوان بيشتر بدانيد، اطلاعات جمع آوري كنيد، آشنايي با عنصرها، شيمي دان هاي برجسته ي جهان، شيمي و فناوري، تحقيق كنيد و مطالب موجود در حاشيه ي كتاب نبايد در كنكور مورد پرسش قرار گيرند. با اين حال به نظر مي رسد كه مطالعه ي برخي از مطالب موجود در عناوين فوق براي يادگيري بخش هاي اصلي كتاب، مورد نياز داوطلب مي باشد و لذا لازم است كه داوطلب، ضمن مشورت با مشاورين با تجربه، موارد ضروري را مطالعه نمايد. هم چنين با آن كه كتاب شيمي سال اول، در كنكور مورد پرسش قرار نمي گيرد ولي نبايد برخي مطالب پايه أي و پيش نياز سال هاي بالاتر آن را از نظر دور داشت.

 

6ـ از آن جا كه تعداد تست هايي كه به صورت مسائل عددي در درس شيمي مطرح مي شود (از كنكور 1384) افزايش چشم گيري نشان مي دهد و با توجه به اين كه استفاده از ماشين حساب در جلسه ي كنكور ممنوع مي باشد لذا داوطلب بايد از مهارت و سرعت لازم در محاسبات عددي برخوردار باشد تا بتواند در زمان لازم (حدود 35 دقيقه) به تمام سؤالات درس شيمي (35 تست) پاسخ دهد.

 

7ـ بخش هايي از درس شيمي دبيرستان و پيش دانشگاهي، جنبه ي حفظي دارند و در صورتي كه داوطلب اين مطالب را حفظ باشد از سرعت چشم گيري در پاسخ گويي به تست ها برخوردار مي شود، به نحوي كه گاهي برخي داوطلبان توانسته اند تمامي 35 تست شيمي را در زمان 20 دقيقه پاسخ دهند و 15 دقيقه ي باقي مانده را براي دروس ديگري مثل رياضي يا فيزيك اختصاص دهند. به عنوان مثال، حفظ بودن بخش هاي اصلي جدول تناوبي، برخي پتانسيل هاي الكترودي مهم، فرمول، نام و ظرفيت آنيون ها و كاتيون هاي معروف، برخي جرم اتمي ها و جرم مولكولي ها ي پر كاربرد، فرمول و نام اسيدها و بازهاي قوي و ضعيف معروف و به داوطلبان توصيه مي شود.

 

8ـ تجربه ي بيست و چند ساله ي كنكور (از 1363 كه اولين كنكور سراسري به فرم جديد و به روش تستي برگزار گرديد) نشان مي دهد كه همواره، پرسش هاي مطرح شده از درس شيمي در كنكور از متن كتاب هاي درسي بوده و هيچ گاه از متون غير درسي، تستي طرح نشده است. بنابراين بهترين و مهم ترين مرجع داوطلب، بايد كتاب هاي درسي باشد. حتي مي توان گفت كه بيش از 60 درصد تست هاي شيمي، همواره سؤالات و مسائلي بوده كه عيناً در متن كتاب هاي درسي (به صورت پرسش هاي داخل متن يا تمرينات آخر فصل) وجود داشته و البته در كتاب هاي جديد به صورت خود را بيازماييد، فكر كنيد، هم چون دانشمندان، مشاهده كنيد و آمده است.

 

9ـ در سال هاي اخير، بارها مشاهده شده كه يك يا دو تست شيمي، از شكل ها و تصاوير كتاب هاي درسي و متون زير آن ها طراحي گرديده و لذا جا دارد كه داوطلبان، توجه ويژه أي به تصاوير موجود در كتاب هاي درسي داشته باشند. هم چنين معمولاً از بخش هاي انتهايي هر كتاب، تست هايي آسان تر، و از بخش هاي ابتدايي آن ها، سؤالاتي سخت تر مطرح شده و لذا بهتر است كه داوطلب، براي بخش هاي آخر هر كتاب نيز برنامه ريزي دقيقي داشته باشد تا پرسش هاي آسان مربوط به آن بخش ها را از دست ندهد. اين در حالي است كه اغلب داوطلبان قسمت هاي پاياني هر كتاب را بصورت بسيار فشرده و در فرصت كوتاه باقي مانده تا كنكور، مطالعه مي كنند و در نتيجه تست هاي آساني را كه مي توانستند در مدت زمان كوتاهي پاسخ دهند، از دست مي دهند.

 

10ـ با توجه به تأثير نسبتاً زياد درس شيمي در محاسبه ي تراز كنكور، و از طرف ديگر آسان تر بودن فراگيري اين درس نسبت به دروس تخصصي ديگر، به نظر مي رسد كه داوطلب بايد به طور متوسط بين 6 تا 9 ساعت در هفته (به جز زمان كلاس ها) را براي مطالعه ي درس شيمي اختصاص دهد. اين زمان بايد صرف مرور متون كتاب هاي درسي، جزوات مربوط به نكات تستي، بررسي تست هاي كنكورهاي گذشته و حل كامل تمرينات كتاب ها (با تأكيد بر كتاب پيش دانشگاهي) گردد.

 

11ـ شركت در آزمون هاي آزمايشي، كه به صورت استاندارد و كاملاً شبيه سازي شده با كنكور واقعي (از نظر زمان، تعداد سؤالات و ميزان سختي) برگزار مي شوند، تأثير زيادي در ميزان فراگيري داوطلب داشته و كمك زيادي به پيدا كردن نقاط ضعف و اشكالات پايه أي و افزايش سرعت تست زني داوطلب مي نمايد. حتي المقدور ، كنكور آزمايشي بايد با محدوده ي مطالعه شده ي داوطلب مطابقت داشته و از يك طبقه بندي مناسب برخوردار باشد تا درصدها و تراز و رتبه ي محاسبه شده، به واقعيت نزديك تر باشد. براي مثال كنار هم قرار دادن مباحث سينتيك و جدول تناوبي براي مطالعه در طراحي آزمون آزمايشي كاملاً اشتباه به نظر مي رسد، درحالي كه اگر مباحث سينتيك و تعادل ها با هم و يا مباحث ساختار اتم و جدول تناوبي در كنار هم قرار گيرند، بازدهي بسيار بيش تري براي فراگيري داوطلب خواهند داشت.

 

12ـ داوطلبان گروه رياضي فيزيك كه تمايل بيشتري براي انتخاب رشته هايي مانند: مهندسي پليمر، مهندسي نفت، مهندسي شيمي، مهندسي مواد، مهندسي نساجي، مهندسي معدن و شيمي محض و كاربردي دارند بايد توجه داشته باشند كه براي انتخاب آن ها، درس شيمي از ضريب بسيار بالاتري برخوردار است و لذا بايد زمان بيش تري را به اين درس اختصاص دهند. هم چنين براي انتخاب رشته هايي مانند: مهندسي معماري، مهندسي عمران و مهندسي كشاورزي نيز، درس شيمي ضريب نسبتاً بالايي را داراست. در گروه تجربي نيز در اغلب رشته ها، درس شيمي از ضريب بسيار بالايي برخوردار است، به نحوي كه اگر داوطلبي بتواند در دو درس زيست شناسي و شيمي، درصدهاي بالايي داشته باشد، به راحتي مي تواند از سد كنكور عبور نمايد.

 

 

فرشاد مشرقي

 

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved